KVKK

KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI ve PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ŞAFAK ÖNCÜ EĞİTİM HİZMETLERİ BASIN YAYIN  İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ  tüm paydaşlarının temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ve kişisel verilerinin güvenliği hususlarına azami hassasiyet gösterir. Bu çerçevede,  ŞAFAK ÖNCÜ OKULLARI, kendisi ile ilişkili tüm paydaşlara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde korunmasına özen gösterir.Bu sorumluluk kapsamında tüm kişisel verileri “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, işler, korur ve paylaşır.

TANIMLAR

Veri Sorumlusu: ŞAFAK ÖNCÜ EĞİTİM HİZMETLERİ BASIN YAYIN  İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ,  ŞAFAK ÖNCÜ OKULLARI

Kişisel Veri Sahibi: Çeşitli amaçlarla ŞAFAK ÖNCÜ OKULLARI ile kişisel verilerini paylaşan ve veri tabanında bilgileri kayıtlı olan tüm paydaşlar. Bunlar başta yönetim kurulu üyeleri, öğrenci, veli, çalışan, tedarikçi, kurumla iş ilişkisinde bulunanlar, kurumun etkinliklerinden faydalananlar, burs alan öğrenciler, iş başvurusu yapanlar vb. başta olmak üzere kuruma kişisel verilerini fiziksel veya sanal ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan paylaşan veya ŞAFAK ÖNCÜ OKULLARI tarafından elde edilmesine olanak sağlamış kişilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”): Kişisel verilerin işletilmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı kanun.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanılması  ve paylaşılması hususunda Kişisel Veri Sahibi’nin yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının alınması zorunludur.

Kişisel veriler; sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal ortamlarda toplanabilir. Kişisel veriler; ŞAFAK ÖNCÜ OKULLARI’na ait web siteleri üzerinden doldurulan formlar, e-mail ortamında, e-bülten üyelikleri, e-postalar, sosyal medya (twitter, instagram, facebook vb...) paylaşımları ve bunlar üzerinden doldurulan formlar, ŞAFAK ÖNCÜ OKULLARI nın düzenlediği etkinlik yarışma, bursluluk sınavı, yarışma vb. organizasyonlarda doldurulan basılı/dijital formlar, memnuniyet anketleri, ŞAFAK ÖNCÜ OKULLARI ile iş ilişkisine girmek veya iş başvurusu yapmak amacıyla iletilen özgeçmişler veya kartvizitler, öğrenci kayıt sözleşmeleri aracılığıyla toplanabilir.

Bu veriler ad, soyad, TC Kimlik Numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, eğitim düzeyi, medeni durumu, ödeme bilgileri (kredi kartı, banka hesap bilgileri.), eğitim geçmişi ve iş düzeyi, özgeçmiş bilgileri içermektedir. Ayrıca kurum tarafından hazırlanan ve kişisel veri sahibi tarafından doldurulan formlardaki bilgilerdir.

 

KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerine uygun olarak kişisel veriler :

Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek,

Sunulan hizmetlerden faydalandırmak,

Sunulan hizmetler hakkında bilgilendirmek,

Yeni uygulamalardan ve çalışmalardan haberdar etmek,

ŞAFAK ÖNCÜ OKULLARI ’nın düzenlediği etkinliklerden haberdar etmek,

ŞAFAK ÖNCÜ OKULLARI ’nın düzenlediği toplantılara davet etmek,

Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek,

Kişisel veri sahibinin yapacağı şikayet, geri bildirimlere ilişkin geri dönüşte bulunmak,

Kişisel veri sahibinin tercihine göre oluşturulan servisleri önermek,

Yasal mevzuata uygun şekilde ticari elektronik posta göndermek,

İş başvurusunda bulunan kişilere geri dönüş yapmak,

Yasal düzenlemenin gerekliliklerini sağlamak

Banka hesap numaranız, kredi kartı bilgileriniz, IBAN numaranız gibi kişisel/şirket finansal verileriniz ile ödeme alabilmek, fatura kesebilmek

Sağlık raporu ve iş güvenliği kapsamında istenen sertifika ve belgeleri dosyalayabilmek

üzere işlenir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

ŞAFAK ÖNCÜ OKULLARI , kişisel verileri Kurumun stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini için iş ortakları, tedarikçileri, Şirket yetkilileri, yazılım hizmeti alınan, kurumun verilerini işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenlik sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek ve tüzel kişiler ve talep halinde kanunen yetkilendirilmiş kurumlar ile KVK Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerine uygun olarak ve amaçları doğrultusunda paylaşılabilmekte ve/veya aktarılabilmektedir.

ŞAFAK ÖNCÜ  OKULLARI kişisel verileri kurumun veri tabanında KVK Kanunu’nun madde 12’ye göre saklayacak ve gizliliğin sağlanması konusunda gerekli tüm özeni gösterecektir, kişisel verileri KVK Kanunu’na aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVK Kanunu’nun 11. Maddesine göre kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş  olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak ile ilgili talebini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ŞAFAK ÖNCÜ OKULLARI’na iletebilir.

Kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği takdirde hakkına yönelik açıklamaları içeren taleplerini, yazılı ve imzalı dilekçe ile Karakuyu mah.1093.sok. No:1 Merkez Uşak Türkiye adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilir.

× modal