• 0276 224 13 83
 • safakoncukoleji@gmail.com
 • Karakuyu Mah. 1093 Sok. No:1 Bölme / UŞAK
 • Lise Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi

  Rehberlik Bültenlerimiz

   

  BÜLTEN İLETİŞİM

  BÜLTEN ÖZGÜVEN

  BÜLTEN TEKNOLOJİ KULLANIM

   

  ŞAFAK ÖNCÜ KOLEJİ REHBERLİK VİZYONU

  Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin temel ya da sonal (nihai) amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Kendini gerçekleştirme hümanistik psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır. Bu kavram kişide var olan tüm gizil güçlerin, yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması, uygulamaya konulması ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Bireyin her yönüyle kapasitesini sonuna dek geliştirebilmesi, daha verimli ve mutlu bir düzeye ulaşabilmesidir.

  Rehberlik hizmetlerinde verilecek hizmet türleri; bu hizmetlerin verildiği eğitim kademesi, kurumun nitelikleri, hizmetlerin temel işlevleri ya da hangi alanlardaki problemlerin çözümüne yönelik olarak organize edildiğine göre değişmektedir. Fakat temelde gelişimsel rehberlik sisteminde ele alınan başlıca konular şu şekildedir:

  • Okulu ve çevresini tanıma
  • Kendini ve arkadaşlarını anlama
  • Karar verme ve problem çözme
  • Kişiler arası ilişki ve iletişim becerileri
  • Okul başarısını artırıcı beceriler
  • Meslek farkındalığı ve eğitsel planlama
  • Toplumsal katılım
  • Ruhsal iyi oluş

  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Temel İlkeleri:

  1. Rehberlik servisinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
  2. Rehberlik hizmetlerinde ‘’Süreklik, Gönüllülük ve Gizlilik’’ esastır.
  3. Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi (çevre) içinde yürütülmelidir.
  4. Rehberliğin temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile yakından, ilgili, demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
  5. Temel esas, öğrencilerinin kendi kişiliklerini daha iyi tanımaları problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.
  6. Rehberlik hizmetleri öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmelidir.
  7. Rehberlik çalışmalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışması gereklidir.
  8. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır.

  LİSEDE YAPILAN REHBERLİK HİZMETLERİ

  • ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN:

  • Lise akademik ve sosyal yapıya uyum çalışmaları

  • Üniversite eğitimleri ve imkanları tanıtımı

  • Olumlu akran ilişkisi

  • Akademik başarı ve motivasyon

  • Verimli ders çalışma teknikleri

  • Çözüm odaklı psiko-eğitim grubu çalışmaları

  • Duygu ve beden farkındalığı

  • Envanter değerlendirmeleri

  • Mesleki farkındalık ve eğitsel planlama çalışmaları

  • Hedefe uygun çalışma programları hazırlanmasında destek olma

  • Alan seçimi ve bilgilendirme çalışmaları

  • Sınav kaygısıyla başa çıkma

  • Toplumsal uyum becerisi kazanma problem çözme ve karar verebilme becerileri

  • Yapılandırılmış bireyle psikolojik danışma

  • Grupla psikolojik danışma

  • Empati ve iletişim becerileri

  • Güvengenlik / Atılganlık eğitimi

  • Öfke Kontrol çalışmaları

  • Dikkat ve konsantrasyon çalışmaları

  • Gölge Meslek Programı: Meslek seçimi, belli bir gelişim süreci içinde birey ile çevrenin etkileşimi sonucu oluşan benlik tasarımının bir mesleğe yansıması ve ifadesidir. İnsanlar, bebeklikten itibaren kendilerine ilişkin bir benlik kavramı oluşturmaya başlar ve bu süreç yaşam boyu sürer. Benlik kavramını bulunurken kullanılan yollardan bir tanesi ‘’keşfetme’’dir. Kişi çeşitli etkinlikler, çabalar sırasında neler yapabildiğini, yetenek ve özelliklerini keşfeder. Yaptıklarını değerlendirir ve kendisi hakkında algı geliştirmeye başlar. Çeşitli roller içerisinde kendini sınama ve görme de insanların benlik kavramını geliştirir. Bir mesleğin seçilmesi, bireyin yaşamında onun benlik kavramını oldukça belirgin bir şekilde belirttiği bir noktadır. Bu sebepledir ki meslek seçimi çocukluktan itibaren yaşamdaki her evreden etkilenmektedir. Lise çağları en önemli evrelerden bir tanesidir. Ergenlik dönemindeki bireye çevreden sunulan fırsatlar, çalışma deneyimleri, sosyo ekonomik düzey, anne baba ilişkileri, olumlu yaşam deneyimleri vb. birçok etmen etkilemektedir. Birey kendi kişiliğine uygun olmayan mesleklere yönelmekte ve bu durumu çok geç fark etmektedir. Yaşam boyu önemli bir işlevi olan meslek seçimi bu sebeple titizlikle yapılmalıdır. Gölge Meslek Programı kapsamında öğrenciler ilgi duydukları tanımak istedikleri meslekleri yazılı form doldurarak rehberlik ve psikolojik danışma birimine iletmektedir. Okul Psikolojik Danışmanımız, Okul Psikoloğumuz, İlgili Alan Öğretmenlerimiz, Lise Müdürümüz ve Kampüs Müdürümüz işbirliğinde öğrencilerin istedikleri meslek alanlarında görev alan meslek elemanları ve kurumlarla iletişim kurularak öğrencilerimizin bir haftalık süre boyunca mesleki deneyimlerini gözlemeleri, kendileriyle olan uyumlarını sorgulamalarını, meslek hedeflerini netleştirmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerimiz meslekle ilgili en ince ayrıntılara kadar doğrudan bilgi edinmekte ve yaşayarak öğrenmektedirler.